Từ điển Việt Anh online

bắt thóp tiếng Anh là gì?

bắt thóp nghĩa tiếng Anh


[bắt thóp]
động từ
 to see the cloven hoof of, to know the ulterior motive of; worm a secret out of somebody
 kẻ gian bị bắt thóp đã phải khai ra cả
 the criminal had to confess everything because his ulterior motive was known (because his cloven hoof was seen)

động từ


US UK