Từ điển Việt Anh online

bắt tréo tiếng Anh là gì?

bắt tréo nghĩa tiếng Anh


[bắt tréo]
động từ
 to cross
 ngồi bắt tréo hai chân
 to sit crosslegged

động từ


US UK