Từ điển Việt Anh online

bằm tiếng Anh là gì?

bằm nghĩa tiếng Anh


[bằm]
 như băm

như băm


US UK