Từ điển Việt Anh online

bằng không tiếng Anh là gì?

bằng không nghĩa tiếng Anh


[bằng không]
 xem nếu không 1
 equal to zero
 Gần bằng không
 Approximately equal to zero
 Nhỏ hơn hoặc bằng không
 Less than or equal to zero
 Lớn hơn hoặc bằng không
 More than or equal to zero

xem nếu không 1


US UK