Từ điển Việt Anh online

bằng khen tiếng Anh là gì?

bằng khen nghĩa tiếng Anh


[bằng khen]
danh từ
 certificate of merit

danh từ


US UK