Từ điển Việt Anh online

bằng khoán tiếng Anh là gì?

bằng khoán nghĩa tiếng Anh


[bằng khoán]
 title-deed

title-deed


US UK