Từ điển Việt Anh online

bằng thừa tiếng Anh là gì?

bằng thừa nghĩa tiếng Anh


[bằng thừa]
 it's no use doing something
 Nói với cậu ấy cũng bằng thừa!
 It's no use talking to him!

it's no use doing something


US UK