Từ điển Việt Anh online

bẵng tin tiếng Anh là gì?

bẵng tin nghĩa tiếng Anh


[bẵng tin]
 no news of someone

no news of someone


US UK