Từ điển Việt Anh online

bặt tăm tiếng Anh là gì?

bặt tăm nghĩa tiếng Anh


[bặt tăm]
 như bặt hơi
 bặt tăm bặt tích
 gone with the wind

như bặt hơi


US UK