Từ điển Việt Anh online

bặt thiệp tiếng Anh là gì?

bặt thiệp nghĩa tiếng Anh


[bặt thiệp]
tính từ
 urbane; social; sociable

tính từ


US UK