Từ điển Việt Anh online

bẹ tiếng Anh là gì?

bẹ nghĩa tiếng Anh


[bẹ]
danh từ
 ocrea
 spathe (of areca palm leaf); areca (of banana)
 maize, Indian corn
 corn

danh từ


US UK