Từ điển Việt Anh online

bẹn tiếng Anh là gì?

bẹn nghĩa tiếng Anh


[bẹn]
danh từ
 groin; poop
 xắn quần lên tận bẹn
 to turn up one's trouser-legs up to the groin

danh từ


US UK