Từ điển Việt Anh online

bẹo tiếng Anh là gì?

bẹo nghĩa tiếng Anh


[bẹo]
 (địa phương) như véo
 pinch, nip, tweak

(địa phương) như véo


US UK