Từ điển Việt Anh online

bẹp dúm tiếng Anh là gì?

bẹp dúm nghĩa tiếng Anh


[bẹp dúm]
 out of shape

out of shape


US UK

thành ngữ shape
 out of shape
 méo mó
 không khoẻ mạnh