Từ điển Việt Anh online

bẹp rúm tiếng Anh là gì?

bẹp rúm nghĩa tiếng Anh


[bẹp rúm]
 (cũng viết bẹp dúm) Flattened, deformed

(cũng viết bẹp dúm) Flattened, deformed


US UK