Từ điển Việt Anh online

bẻ khục tiếng Anh là gì?

bẻ khục nghĩa tiếng Anh


[bẻ khục]
động từ
 to crack one's knuckles, to crack (the joints of the fingers) (như bẻ cục)

động từ


US UK