Từ điển Việt Anh online

bẻ quế tiếng Anh là gì?

bẻ quế nghĩa tiếng Anh


[bẻ quế]
 to pass the examination

pass the examination


US UK