Từ điển Việt Anh online

bẽ bàng tiếng Anh là gì?

bẽ bàng nghĩa tiếng Anh


[bẽ bàng]
tính từ
 feeling ashamed, feeling awkward, ashamed, lose face; bashful, shy

tính từ


US UK