Từ điển Việt Anh online

bẽ mặt tiếng Anh là gì?

bẽ mặt nghĩa tiếng Anh


[bẽ mặt]
động từ
 như mất mặt

động từ


US UK