Từ điển Việt Anh online

bẽn tiếng Anh là gì?

bẽn nghĩa tiếng Anh


[bẽn]
tính từ
 shy, timid; ashamed (bẽn lẽn)

tính từ


US UK