Từ điển Việt Anh online

bế quan toả cảng tiếng Anh là gì?

bế quan toả cảng nghĩa tiếng Anh


[bế quan toả cảng]
 to apply closed-door policy

apply closed-door policy


US UK