Từ điển Việt Anh online

bến đò tiếng Anh là gì?

bến đò nghĩa tiếng Anh


[bến đò]
danh từ.
 port; station, wharf, pier

danh từ.


US UK