Từ điển Việt Anh online

bến nước tiếng Anh là gì?

bến nước nghĩa tiếng Anh


[bến nước]
danh từ
 river wharf, river watering place; landing place; port; shore

danh từ


US UK