Từ điển Việt Anh online

bến phà tiếng Anh là gì?

bến phà nghĩa tiếng Anh


[bến phà]
 ferry, ferry landing
 Chờ hai tiếng ở bến phà
 To wait at the ferry [for] two hours

ferry, ferry landing


US UK