Từ điển Việt Anh online

bến tàu tiếng Anh là gì?

bến tàu nghĩa tiếng Anh


[bến tàu]
danh từ.
 wharf winor
 port
 port; harbour

danh từ.


US UK