Từ điển Việt Anh online

bề sâu tiếng Anh là gì?

bề sâu nghĩa tiếng Anh


[bề sâu]
 Depth

Depth


US UK