Từ điển Việt Anh online

bền chí tiếng Anh là gì?

bền chí nghĩa tiếng Anh


[bền chí]
 persevering, patient, persistent, tenacious, steady (như bền gan)

persevering, patient, persistent, tenacious, steady (như bền gan)


US UK