Từ điển Việt Anh online

bền gan tiếng Anh là gì?

bền gan nghĩa tiếng Anh


[bền gan]
 như bền chí

như bền chí


US UK