Từ điển Việt Anh online

bền lâu tiếng Anh là gì?

bền lâu nghĩa tiếng Anh


[bền lâu]
 enduring, lasting, able to last long

enduring, lasting, able to last long


US UK