Từ điển Việt Anh online

bềnh bệch tiếng Anh là gì?

bềnh bệch nghĩa tiếng Anh


[bềnh bệch]
 sickly whitish, sickly pale, white, pale

sickly whitish, sickly pale, white, pale


US UK