Từ điển Việt Anh online

bềnh bồng tiếng Anh là gì?

bềnh bồng nghĩa tiếng Anh


[bềnh bồng]
 xem bồng bềnh
 rocking, rolling

xem bồng bềnh


US UK