Từ điển Việt Anh online

bể cạn tiếng Anh là gì?

bể cạn nghĩa tiếng Anh


[bể cạn]
 water tank, pond, ornamental water; cistern; reservoir

water tank, pond, ornamental water


US UK