Từ điển Việt Anh online

bể trời tiếng Anh là gì?

bể trời nghĩa tiếng Anh


[bể trời]
 the sky and sea
 mênh mông nào biết bể trời nơi nao (truyện Kiều)
 where should he look between the sky and sea?

the sky and sea


US UK