Từ điển Việt Anh online

bệ kiến tiếng Anh là gì?

bệ kiến nghĩa tiếng Anh


[bệ kiến]
động từ
 to attend an audience given by the sovereign; see (the King)

động từ


US UK