Từ điển Việt Anh online

bệ sệ tiếng Anh là gì?

bệ sệ nghĩa tiếng Anh


[bệ sệ]
 have a swollen belly

have a swollen belly


US UK