Từ điển Việt Anh online

bệnh học tiếng Anh là gì?

bệnh học nghĩa tiếng Anh


[bệnh học]
danh từ
 như bệnh lý học

danh từ


US UK