Từ điển Việt Anh online

bệnh nghề nghiệp tiếng Anh là gì?

bệnh nghề nghiệp nghĩa tiếng Anh


[bệnh nghề nghiệp]
 industrial disease; occupational disease

industrial disease


US UK

[in'dʌstriəldi'zi:z]
danh từ
 bệnh nghề nghiệp (trong (công nghiệp))