Từ điển Việt Anh online

bệnh phẩm tiếng Anh là gì?

bệnh phẩm nghĩa tiếng Anh


[bệnh phẩm]
danh từ
 medical waste

danh từ


US UK