Từ điển Việt Anh online

bệnh sử tiếng Anh là gì?

bệnh sử nghĩa tiếng Anh


[bệnh sử]
 medical history

medical history


US UK