Từ điển Việt Anh online

bệnh tình tiếng Anh là gì?

bệnh tình nghĩa tiếng Anh


[bệnh tình]
 state of illness; patient's condition
 Bệnh tình của Lobanovsky trầm trọng thêm, có thể phải mổ
 Lobanovsky's condition worsens, may need surgery
 Bệnh tình bà ấy coi như tuyệt vọng
 She is in a hopeless condition

state of illness


US UK