Từ điển Việt Anh online

bệnh trạng tiếng Anh là gì?

bệnh trạng nghĩa tiếng Anh


[bệnh trạng]
 state of illness; patient's condition
 Bệnh trạng anh ta không đến nỗi nào
 The state of his illness is not to be worried about

state of illness


US UK