Từ điển Việt Anh online

bệnh xá tiếng Anh là gì?

bệnh xá nghĩa tiếng Anh


[bệnh xá]
danh từ
 policlinic; dispensary; infirmary

danh từ


US UK