Từ điển Việt Anh online

bệnh xã hội tiếng Anh là gì?

bệnh xã hội nghĩa tiếng Anh


[bệnh xã hội]
 social disease

social disease


US UK

['sou∫əldi'zi:z]
danh từ
 bệnh rất phổ biến trong xã hội do điều kiện sinh hoạt hoặc làm việc nguy hiểm cho sức khoẻ; bệnh xã hội
 bệnh lây qua đường tình dục (bệnh hoa liễu...)