Từ điển Việt Anh online

bệt tiếng Anh là gì?

bệt nghĩa tiếng Anh


[bệt]
phó từ.
 Flat, plump
 ngồi bệt xuống bãi cỏ
 to sit plump on the grass

phó từ.


US UK