Từ điển Việt Anh online

bỉ lận tiếng Anh là gì?

bỉ lận nghĩa tiếng Anh


[bỉ lận]
 stingy, miserly

stingy, miserly


US UK