Từ điển Việt Anh online

bỉ nhân tiếng Anh là gì?

bỉ nhân nghĩa tiếng Anh


[bỉ nhân]
đại từ
 this humble student (writer...); I, myself

đại từ


US UK