Từ điển Việt Anh online

bỉnh bút tiếng Anh là gì?

bỉnh bút nghĩa tiếng Anh


[bỉnh bút]
danh từ.
 writer, journalist, editor

danh từ.


US UK