Từ điển Việt Anh online

bị gậy tiếng Anh là gì?

bị gậy nghĩa tiếng Anh


[bị gậy]
 sack and stick; (nghĩa bóng) beggar

sack and stick


US UK