Từ điển Việt Anh online

bị thịt tiếng Anh là gì?

bị thịt nghĩa tiếng Anh


[bị thịt]
 (thông tục) lubber, dolt; good-for-nothing
 Đồ bị thịt!
 What a dolt!
 parasite; sponger

(thông tục) lubber, dolt


US UK