Từ điển Việt Anh online

bọ chét tiếng Anh là gì?

bọ chét nghĩa tiếng Anh


[bọ chét]
danh từ.
 Flea (như chét)

danh từ.


US UK